VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 17.2.2024

Chytrá pošta s.r.o.
se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
IČO: 07257431
DIČ: CZ 07257431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297843 (dále jen„Poskytovatel“)

tel: +420 255 790 508
e-mail: info@chytraposta.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou podmínkami ve smyslu ustanovení

§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a jsou bez jakéhokoliv omezení přístupné na internetové stránce www.chytraposta.cz/vop a vztahují se na všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím poštovního portálu Poskytovatele zpřístupněného na internetových stránkách https://portal.chytraposta.cz., jiného vzdáleného přístupu mezi Poskytovatelem a Objednatelem, odchylky od těchto Obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je Poskytovatel písemně potvrdí.

1.  Úvodní ustanovení

1.1.    V těchto obchodních podmínkách, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, budou mít následující slova a slovní spojení význam, který je jim přiřazen níže:

Česká pošta
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599.

Občanský zákoník  
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění ke dni účinnosti Obchodních podmínek.

Objednatel  
Osoba, která není spotřebitelem, pro kterou je Služba poskytována na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

Odměna  
Odměna za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném při uzavření Smlouvy na základě závazné cenové kalkulace zaslané Poskytovatelem a odsouhlaseného Objednatelem.

Poptávka    
Poptávka Služeb Poskytovatele zadaná Objednatelem prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Portálu Poskytovatele nebo jiným dohodnutým dálkovým přístupem.

Portál
Poskytovatele Poštovní portál Poskytovatele zpřístupněný na internetové adrese https://portal.chytraposta.cz.

Poštovní podmínky
Poštovní podmínky České pošty dostupné na https://www.ceskaposta.cz/ke- stazeni/postovni-podminky

Příjemce
Osoba, která je označena na Zásilce jako adresát a které má být Zásilka dodána.

Služba  
Proces zpracování elektronických zásilek do listinné podoby a jejich předání do poštovní přepravy na základě Smlouvy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek s Objednatelem.

Smlouva
Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách.

Smluvní strany  
Společně Poskytovatel a Objednatel.

Subdodavatel    
Osoba, prostřednictvím níž může Poskytovatel poskytovat Služby.

Vzdálené podání
Podání zásilek elektronickými prostředky, kdy Provozovatel před dodáním zajistí jejich zpracování (tisk a kompletace).

Webové rozhraní
Internetové stránky Poskytovatele https://www.chytraposta.cz/.

Zásilka
Poskytovateli předaný dokument, která má být dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek dodána Příjemci.

1.2.    Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

1.3.    Nadpisy jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad Obchodních podmínek.

1.4.    Odkazy na ustanovení a přílohy v Obchodních podmínkách bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto Obchodních podmínek.

1.5.    Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Smluvních stran při uzavírání Smlouvy prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Portálu Poskytovatel a při jejím plnění.

1.6.    Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout Služby spočívající zejména v:

1.6.1.  elektronickém přijetí listovních zásilek prostřednictvím Vzdáleného podání;

1.6.2.  tisku listovních Zásilek;

1.6.3.  kompletaci listovních Zásilek (obálkování, balení);

1.6.4.  předání Zásilek do poštovní přepravy.

1.7.    Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu za poskytnuté Služby v předem dohodnuté výši.

1.8.    Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na Objednatele, kteří jsou spotřebiteli. Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že není spotřebitelem. Objednatel je na vyzvání Poskytovatele povinen prokázat, že není spotřebitelem.

1.9.    Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat písemnou dohodou Smluvních stran. Práva a povinnosti Smluvních stran, tj. konkrétní smluvní vztah, se řídí vždy platným a aktuálním zněním Obchodních podmínek. Práva a povinnosti Smluvních stran se dále řídí Poštovními podmínkami a podmínkami a pokyny uvedenými na Webovém rozhraní zejména při uzavírání Smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy Smluvních stran řídí právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

1.10.   Smluvní strany uzavřením Smlouvy ve smyslu těchto Obchodních podmínek zcela vylučují aplikaci případných obchodních podmínek Objednatele. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud by vedle těchto Obchodních podmínek existovaly jakékoliv obchodní podmínky Objednatele, mají tyto Obchodní podmínky přednost před případnými jinými obchodními podmínkami Objednatele. Obchodními podmínkami Objednatele se ve smyslu tohoto ustanovení rozumí jakékoliv podmínky, pokud nejsou součástí samotné Smlouvy, a které upravují práva a povinnosti Smluvních stran obdobným způsobem jako tyto Obchodní podmínky.

1.11.   Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce. Bude-li Smlouva uzavřena i v jiném jazyce, upřednostní se v případě nejasností ohledně výkladu jednotlivých ustanovení české znění.

1.12.   Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, a že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.

1.13.   Objednatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat i ty povinnosti, které mu stanoví obchodní podmínky České pošty nebo jiného dopravce zvoleného se souhlasem Objednatele. V případě jiného dopravce zvoleného se souhlasem Objednatele se ustanovení, v nichž se hovoří o České poště použijí obdobně. Obchodní podmínky České pošty, jsou dostupné na internetových stránkách https://www.ceskaposta.cz/postovni-podminky. Uzavřením Smlouvy Objednatel rovněž stvrzuje, že se s aktuálními obchodními podmínkami České pošty seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.

1.14.   Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s Objednatelem.

1.15.   V souladu s ustanovením §1752 Občanského zákoníku je Poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky a ceník, například v návaznosti na změnu právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, s ohledem na obchodní cíle Poskytovatele atd. Pokud Poskytovatel provede změnu těchto Obchodních podmínek, zveřejní novou verzi obchodních podmínek na internetové adrese www.chytraposta.cz/vop, přičemž tato změna bude účinná nejdříve 15. (patnáctý) den po jejím zveřejnění. Pro již uzavřenou Smlouvu platí vždy Obchodní podmínky předložené Objednateli při uzavření Smlouvy.

2.  Poptávka Služeb a uzavření Smlouvy

2.1.    Objednatel provádí Poptávku Služeb Poskytovatele prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Portálu Poskytovatele.

2.2.    Pro zpracování Poptávky a její nacenění je nezbytné, aby Poptávka obsahovala minimálně následující informace:

2.2.1.  přesná identifikaci Objednatele, jeho kompletní adresní informace a kontakt na osobu, která je pověřena zadáním Poptávky;

2.2.2.  tiskový soubor ve formátu PDF/X-1a (Portable Document File);

2.2.3.  kompletní adresní informace o Příjemci (databáze příjemců);

2.2.4.  množství Zásilek;

2.2.5.  specifikace typu poštovní služby dle Poštovních podmínek.

2.3.    Kompletní adresní informace musí obsahovat:

2.3.1.  Jméno a příjmení či obchodní název;

2.3.2.  název ulice včetně čísla popisného a orientačního;

2.3.3.  poštovní směrovací číslo;

2.3.4.  město;

2.3.5.  stát.

2.4.    Nedodržení požadavků dle odst. 2.2. a 2.3. jde zcela k tíži Objednatele. Poskytovatel není povinen zkoumat správnost či úplnost Poptávky, to nevylučuje jeho právo chtít po Objednateli doplnění nebo upřesnění Poptávky.

2.5.    Nedodržení formátu tiskového souboru uvedeného v odst. 2.2.1. může vést k odchylkám ve finálním tisku. S ohledem na technické a kapacitní možnosti Poskytovatele není Poskytovatel povinen jednotlivé tiskové výstupy kontrolovat.

2.6.    Na základě Poptávky zašle Poskytovatel Objednateli závaznou cenovou kalkulaci, náhledy finálních tiskových dokumentů a databázi Příjemců k potvrzení spolu s těmito Obchodními podmínkami.

2.7.    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Objednatel potvrdí schválení zaslaných náhledů tiskových dokumentů, databáze Příjemců a případných dalších potřebných dokumentů a Poskytovatel schváleni potvrdí. Poskytovatel není povinen schválení potvrdit. Smluvní vztah založený postupem dle tohoto článku se vždy řídí těmito Obchodními podmínkami.

2.8.    Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje Objednateli obstarat provedení dohodnutých Služeb a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za jeho činnost Odměnu.

2.9.    Objednatel odpovídá za to, že údaje uvedené v Poptávce a potvrzené Objednatelem při uzavření Smlouvy jsou zcela správné a úplné. Poskytovatel není odpovědný za neuvedení některého údaje vyžadovaného dle odst. 2.2. a 2.3. nebo za chybně uvedený údaj. Objednatel je povinen na vyzvání Poskytovatele doplnit či opravit chybějící nebo chybný údaj uvedený při uzavření Smlouvy.

2.10.   Objednatel má povinnost tiskové dokumenty a databázi Příjemců vždy před jejich potvrzením pečlivě zkontrolovat. Objednatel nese plnou zodpovědnost za kontrolu obsahu tiskových dokumentů a databáze Příjemců před jejich schválením. Jakékoli chyby v obsahu po schválení tiskových dokumentů, čí v databázi Příjemců při uzavření Smlouvy nelze přičítat Poskytovateli, a to ani v případech, kdy takové tiskové dokumenty připravoval či dodával Poskytovatel.

2.11.   Tiskový soubor a Zásilka nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s Poštovními podmínkami nebo právními předpisy účinnými v době uzavření Smlouvy.

2.12.   Poskytovatel není oprávněn, ani povinen přezkoumávat obsah tiskového souboru nebo Zásilky. V případě důvodných pochybností o tom, zda Zásilka neodporuje těmto Obchodním podmínkám je Poskytovatel oprávněn zkontrolovat obsah jakékoliv Zásilky. Pokud je Poskytovatel o zkontrolování tiskového souboru nebo o otevření Zásilky požádán státními orgány nebo je-li k tomu povinen dle účinných právních předpisů, otevře Zásilku a zkontroluje její obsah vždy. Poskytovatel je o otevření Zásilky povinen při dodání písemně informovat Objednatele.

2.13.   Zjistí-li Poskytovatel, že Zásilka odporuje těmto Obchodním podmínkám, je oprávněn Zásilku zadržet, přičemž není povinen Službu poskytnout. O zadržení Zásilky vyrozumí do sedmi (7) dnů Objednatele, a to na e-mail, který uvedl Objednatel v Poptávce. Den odeslání e-mailu s vyrozuměním o zadržení Zásilky se považuje také za den doručení vyrozumění. Objednatel je povinen si zadrženou Zásilku nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení vyrozumění o zadržení Zásilky u Poskytovatele vyzvednout. Nevyzvedne-li si Objednatel v této lhůtě zadrženou Zásilku, je Poskytovatel oprávněn Zásilku skartovat.

3.  Odměna a platební podmínky

3.1.    Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb Odměnu ve výši dohodnuté na základě závazné cenové kalkulace zaslané Poskytovatelem a odsouhlaseného Objednatelem.

3.2.    Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceny poštovních služeb v návaznosti na úpravy cen v ceníku České pošty, které jsou zveřejněny na webovém portálu www.ceskaposta.cz.

3.3.    Odměnu za poskytnuté Služby se hradí na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem. Splatnost daňového dokladu – faktury je uvedena v tomto dokladu.

3.4.    Poskytovatel je plátcem DPH, k Odměně bude připočtena DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad – fakturu Poskytovatel vystaví a zašle jej v elektronické podobě Objednateli. Strany souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3.5.    Bude-li nutné během přepravy Zásilky uhradit další náklady, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, uhradí je v plné výši Objednatel.

3.6.    Při nedodržení doby splatnosti jakéhokoliv finančního závazku Objednatele dle těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy má Poskytovatel vůči Objednateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3.7.    V případě prodlení Objednatele s úhradou Odměny je Poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další poskytování Služeb Objednateli, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Objednatele vůči Poskytovateli.

3.8.    V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných pohledávek Poskytovatele má Poskytovatel vůči Objednateli nárok vedle úroku z prodlení dle článku 3.6. také na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy se Objednatel dostane do prodlení s úhradou splatné pohledávky Poskytovatele, přesto že ho Poskytovatel o úhradu pohledávky upomenul.

3.9.    Úhrada úroků z prodlení a smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu případné škody vzniklé Poskytovateli, jakož i na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

4.  Podmínky poskytování Služeb

4.1.    Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednatele.

4.2.    Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Objednatel potvrdí Poskytovateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.

4.3.    V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Objednatele, má Objednatel povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu. Poskytovatel není povinen poskytovat Službu po dobu, kdy čeká na součinnost Objednatele.

4.4.    Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro

řádné poskytování Služeb.

4.5.    Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby rovněž prostřednictvím svých Subdodavatelů, kteří zejména zajišťují fyzické zpracování a předání zásilky České poště nebo zvolenému přepravci.

4.6.    Standartní dodací lhůty uváděné na webovém rozhraní Poskytovatele nejsou závazné. V případě individuálně dohodnutého termínu se poskytovatel zavazuje vynaložit maximálního úsilí k dodržení dohodnutého termínu.

4.7.    Poskytovatel zpracovává osobní data Objednatele, poskytnutá Poskytovateli, za účelem poskytnutí Služeb. Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí, že Poskytovatel tyto osobní údaje může použít pro vlastní marketingové a reklamní akce, nabídky obchodní spolupráce, soutěže, oznámení či dotazy týkajícího se současné spolupráce či jiného oznámení nebo obchodního sdělení, a to formou osobní, telefonickou, písemnou či elektronickou, nebo jinou formou kontaktu. Tyto údaje Poskytovatel uchovává po dobu stanovenou zákonem. Svůj souhlas může Objednatel kdykoliv odvolat, a to oznámením na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

4.8.    Objednatel poskytuje Poskytovateli osobní údaje dotčených osob (zákazníků – především Příjemců), a to v souvislosti s provedením Služby. Osobními údaji se míní zejména: jméno a příjmení a adresa nebo jiné kontaktní údaje. Poskytovatel údaje dotčených osob zpracovává a zároveň poskytuje třetí straně (České poště, jinému Subdodavateli) pouze za účelem plnění Služby dle Smlouvy, což je zejména, avšak nikoliv výlučně:

- tisk dokumentů, jejich kompletace, přeprava a doručení Zásilky dotčené osobě – evidence doručených a nedoručených Zásilek – komunikace vyvolaná dotčenou osobou ohledně záležitostí s doručením Zásilky – vyřizování případných reklamací a stížností.

5.  Ukončení Smlouvy

5.1.    Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.2.    Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

5.2.1.  Objednatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než 14 dní;

5.2.2.  Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku Objednatele a/nebo bude ohledně Objednatele zahájeno insolvenční řízení;

5.3.    Objednatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně Služby, jejíž plnění již bylo řádně, včas a bez vad zahájeno nebo která již byla řádně poskytnuta

5.4.    Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

6.  Náhrada škody a práva z vadného plnění

6.1.    Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli náhradu škody pouze, pokud Poskytovatel nedodržel pokyny dohodnuté ohledně poskytnuté Služby. Objednatel není oprávněn požadovat náhradu ušlého zisku ani jiné následné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě. Výše náhrady škody je limitována maximálně do výše Odměny uhrazené za Službu. Objednatel je povinen škodu doložit prokazatelným způsobem nevzbuzující pochybnosti. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou Českou poštou při přepravě či přebírání Zásilky k přepravě.

6.2.    Objednatel je povinen uplatnit u Poskytovatele škodu okamžitě jakmile se o ní dozví, avšak nejpozději do 3 měsíců od jejího vzniku. Smluvní strany se dohodly, ohledně náhrady škody, na promlčecí lhůtě 6 měsíců od zahájeni poskytování Služby. Poskytovatel nebude plnit z promlčených nároků.

6.3.    Pokud došlo ke ztrátě či poškození Zásilky až po předání zásilky České poště, je Objednatel povinen uplatňovat nároky z náhrady škody výlučně vůči České poště. V takovém případě se bude postupovat podle těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu České pošty, přičemž jakákoli odpovědnost Poskytovatele je vyloučena.

6.4.    Poskytovatel není nijak odpovědný za to, že náhrada škody nebude Českou poštou Objednateli přiznána nebo nahrazena.

6.5.    Práva z vadného plnění Objednatele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména

§ 1914 až § 1925 občanského zákoníku.

7.  Vyšší moc

7.1.    Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel Smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, zejména přírodní katastrofy, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, karanténa, pandemie, stávka a neočekávatelná rozhodnutí orgánů veřejné moci, jež mají bezprostřední vliv na realizaci plnění Smlouvy.

7.2.    Smluvní strany jsou povinny se o působení vyšší moci informovat, pokud není obecně známé.

7.3.    Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

8.  Ochrana důvěrných informací

8.1.    Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „Důvěrná informace“).

8.2.    Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace v případě, že:

8.2.1.  Objednatel udělí Poskytovateli předchozí písemný souhlas se zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,

8.2.2.  právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,

8.2.3.  takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro poskytnutí Služeb,

8.2.4.  zpřístupnění je povoleno jakoukoliv dohodou Smluvních stran.

8.3.    Důvěrnými informacemi nemohou být žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

9.  Dohoda o zpracování osobních údajů

9.1.    Pokud na základě Smlouvy získá Poskytovatel přístup k Osobním údajům, které zpracovává Objednatel jako správce, uzavírají Smluvní strany ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR spolu se Smlouvou tuto smlouvu o zpracování Osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“).

9.2.    Předmětem této Smlouvy o zpracování je závazek Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje, k nimž Poskytovatel získá přístup v souvislosti s plněním Smlouvy (dále jen „Osobní údaje“).

9.3.    Objednatel prohlašuje, že

9.3.1.  je správcem Osobních údajů,

9.3.2.  tato Smlouva o zpracování obsahuje všechny kategorie subjektů údajů a kategorie Osobních údajů,

9.3.3.  zpracovává Osobní údaje v souladu s GDPR, OZ, zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými právními předpisy,

9.3.4.  informoval subjekty údajů o zpracování jejich Osobních údajů dle čl. 12 a 13 GDPR,

9.3.5.  je v souladu s GDPR, OZ, zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými právními předpisy oprávněn pověřit Poskytovatele ke zpracování Osobních údajů, a to v rozsahu a za účelem, které jsou ve Smlouvě o zpracování rovněž uvedeny.

9.4.    Objednatel pověřuje Poskytovatele ke zpracování Osobních údajů v souvislosti se Smlouvou následujících kategorií subjektů údajů – Osobní údaje Příjemců poskytnuté za účelem plnění smlouvy.

9.5.    Tato Smlouva o zpracování se vztahuje na zpracování Osobních údajů v následujícím rozsahu:

9.5.1.  údaje potřebné k zajištění Služby, zejména jméno příjmení, kompletní adresa, e-mail a telefonní

číslo.

9.6.    Poskytovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele nebo Příjemce.

9.7.    Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje shromažďováním, zaznamenáváním ukládáním, přenosem, šířením, uspořádáváním, strukturováním, pozměňováním, nahlížením, zkombinováním, spojováním a analýzou, a to v elektronické i listinné podobě, za účelem plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. Pro jiné účely je zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze, pokud mu to ukládá právní předpis.

9.8.    Objednatel a Poskytovatel se zavazují vzájemně si ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o zpracování, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

9.9.    Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost při zajišťování svých povinností dle čl. 32 až čl. 36 GDPR, a to s ohledem a v míře potřebné pro zabezpečení Osobních údajů zpracovávaných v souladu se Smlouvou, jakož i se Smlouvou o zpracování.

9.10.   V případě, že Poskytovatel pro splnění povinností podle této Smlouvy o zpracování nebo GDPR potřebuje jakékoliv písemné podklady či doklady, je Objednatel povinen poskytnout součinnost a tyto předat Poskytovateli bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy byl Poskytovatelem požádán.

9.11.   Poskytovatel je povinen v případě porušení zabezpečení Osobních údajů v souladu s čl. 33 odst. 2 GDPR v době bez zbytečného odkladu od zjištění tohoto porušení, učinit ohlášení Objednateli. Ohlášení pak bude provedeno prostřednictvím elektronické komunikace směřované na e-mailovou adresu užívanou Objednatelem při komunikaci s Poskytovatelem, případně telefonicky.

9.12.   Smluvní strany ujednávají, že informační povinnost vyplývající z čl. 13 a čl. 14 GDPR bude ve vztahu k subjektům údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, plněna Objednatelem.

9.13.   Poskytovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Objednatele provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě o zpracování mezi Objednatelem a Poskytovatelem. V případě, že uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů neplní řádně, pak platí, že odpovídá Objednatel za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále Poskytovatel.

9.14.   V případě provádění tzv. pomocných služeb, které jsou poskytovány dalším zpracovatelem, případně jeho jménem prostřednictvím dalšího nezávislého poskytovatele služeb, kde účelem takových pomocných služeb se rozumí poskytování podpory pro Poskytovatele nebo dalšího zpracovatele při plnění povinností dle této Smlouvy o zpracování nebo Smlouvy, smluvní strany ujednávají, že na tyto pomocné služby nebude pohlíženo jako na zpracování dalším zpracovatelem. Pomocnými službami jsou pak zejména telekomunikační služby, úklidové služby, nebo služby spočívající ve správě hardwarového a softwarového vybavení.

9.15.   Jakmile pomine účel zpracování Osobních údajů ve smyslu Smlouvy o zpracování nebo Smlouvy, nebudou Osobní údaje dále zpracovávány. V tomto případě se Poskytovatel zavazuje tyto Osobní údaje likvidovat v souladu se Smlouvou, pokyny Objednatele, GDPR a relevantní právní úpravou.

9.16.   Smlouva o zpracování nabývá platnosti a účinnosti zároveň s uzavřením a je uzavřena na dobu trvání Smlouvy.

9.17.   Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy o zpracování je Poskytovatel povinen v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny Osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit Objednateli po ukončení poskytování Služeb, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele na odměnu za vrácení Osobních údajů, je-li tak ujednáno ve Smlouvě.

10. Závěrečná ustanovení

9.1.    Objednatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové stránce www.chytraposta.cz/osobni-udaje a souhlasí s nimi.

9.2.    Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.3.    V případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi Objednatelem a Poskytovatelem vyplývajícího ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, je k rozhodování tohoto sporu příslušný obecný soud Poskytovatele.

9.4.    Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.5.    Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 17.2.2024 a jsou platné a účinné od 17.2.2024.